Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 BLIZZ, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 539 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0450.868.371.
Hierna genoemd: BLIZZ.

1.2 Alle door BLIZZ gesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen BLIZZ en haar klanten, die bij opdrachtverstrekking erkennen deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege BLIZZ. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 BLIZZ beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan BLIZZ heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan BLIZZ.
Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.3 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door partijen zijn bevestigd. Na ontvangst van de ondertekende offerte kan een voorschot aangerekend van 30% van het offertebedrag. Zodra het voorschot door BLIZZ ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt de bestelling geplaatst.

2.4 Elke annulering van een opdracht door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de bestelde en/of geleverde goederen en materialen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling. Als de annulering gebeurt door de eindklant, dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed.

2.5 Ingeval van ontijdige annulering of de onmogelijkheid om de bestelling/opdracht uit te voeren wegens de nalatigheid of fout van de klant, is de klant verplicht om de reeds geleverde prestaties (excl. BTW) te vergoeden.

2.6 Elke wijziging van de offerte op vraag van de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van BLIZZ, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1 BLIZZ besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor BLIZZ, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.

3.2 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. BLIZZ behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.3 De opdrachtgever bezorgt BLIZZ in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan BLIZZ zijn verstrekt, heeft BLIZZ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.

3.4 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van één van de partijen in het gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de partijen, …)

3.5 Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding, daarnaast heeft BLIZZ het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

3.6 De opdrachtgever dient bij het maken van afspraken over de levering alle nodige opmerkingen door te geven aan BLIZZ voor wat betreft de toegankelijkheid van het pand. Levering gebeurt wanneer de opdrachtgever of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever
persoonlijk op het leveringsadres aanwezig is op een met de opdrachtgever afgesproken dag.
Omwille van verkeersomstandigheden is het voor BLIZZ niet mogelijk het precieze tijdstip te bepalen. Indien de leverancier ter plaatse oordeelt dat de levering niet kan plaatsvinden, om welke reden ook, zal er een kost van een tweede transport aangerekend worden door BLIZZ.

 

Artikel 4 – Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door BLIZZ. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1 De facturen van BLIZZ zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft BLIZZ het recht om, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere levering en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn aanspraak op schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van BLIZZ, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien BLIZZ de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, etc., heeft BLIZZ het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

6.2 Indien BLIZZ bij een situatie van overmacht reeds gedeeltelijk zijn verplichtingen heeft voltrokken, of slechts gedeeltelijk zijn verplichtingen kan voltrekken, is BLIZZ gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 – Klachten en garantie

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan BLIZZ. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door BLIZZ kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat BLIZZ de klacht tijdig en terecht acht.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft BLIZZ de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe BLIZZ op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen, tenzij de klant hogere schade kan aantonen. BLIZZ kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding, dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 BLIZZ is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. BLIZZ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van BLIZZ is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.

7.5 Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van de levering.
Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie. BLIZZ zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.

 

Artikel 8 – Overdracht van rechten

8.1 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van BLIZZ heeft voldaan. BLIZZ behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke BLIZZ niet zou hebben gecontracteerd. BLIZZ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de opdrachtgever.

8.2 Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de opdrachtgever de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich toe bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

8.3 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot goederen over op de opdrachtgever op het ogenblik van de levering.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van BLIZZ. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

9.2 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door BLIZZ verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij BLIZZ, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

9.3 BLIZZ is te allen tijde gerechtigd om op haar website en sociale media voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

 

Artikel 10 – Privacy

10.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient BLIZZ te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: ondernemingsnummer, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. BLIZZ is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

10.2 In bepaalde omstandigheden is BLIZZ verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure BLIZZ hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien BLIZZ van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.

10.3 Indien BLIZZ alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal BLIZZ de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

10.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.5 BLIZZ draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

 

Artikel 11 – Varia en geschillenregeling

11.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door BLIZZ van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met BLIZZ afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BLIZZ. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3 Een eventuele in gebreke blijven van BLIZZ om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5 In de relatie tussen BLIZZ en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door BLIZZ worden voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement Limburg of de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement Antwerpen,
Afdeling Hasselt, onverminderd het recht voor BLIZZ om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

 

Voorliggende versie van deze Algemene Voorwaarden dateert van 24/06/2023.

Reken op BLIZZ voor Wellness projecten van A tot Z

We houden van een uitdaging. Contacteer ons om samen te bekijken hoe we jou kunnen ondersteunen met een Wellness project op maat.